Ochrana oznamovatelů

Informace ohledně oznámení o protiprávním jednání

Společnost 7U s.r.o., se sídlem Ortenovo náměstí 947/12a, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 264 18 274, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80661 (Společnost“), zavedla v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně oznamovatelů“), vnitřní oznamovací systém, který je určen pro všechny osoby, které jsou ve vztahu ke Společnosti v základním pracovněprávním vztahu na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, osoby vykonávající praxi, stáž či dobrovolnickou činnost, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Společnost dozvěděli o relevantním protiprávním jednání.

V souladu s § 9 odst. 2 písm. b) bod 3 Zákona o ochraně oznamovatelů Společnost vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost uvedenou výše.

Za relevantní protiprávní jednání se považuje takové jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku s horní hranicí sazby pokuty alespoň 100.000, – Kč nebo porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, jiný právní předpis nebo předpis Evropské Unie upravující níže uvedené oblasti, k němuž došlo nebo má dojít u Společnosti.

Oblastmi upravenými jiným právním předpisem nebo předpisem EU se rozumí zejména oblast (a) finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů, (b) daně z příjmů právnických osob, (c) předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, (d) ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů, a/nebo (e) bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat relevantní protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

Vnitřní oznamovací systém

Osobou pověřenou přijímáním a vyřizováním oznámení je Anna Doubravová, asistentka.

Oznámení je možné podat jedním z níže uvedených způsobů:

  • písemně na adresu společnosti 7U s.r.o., Komunardů ev. č. 46, Holešovice, 170 00 Praha 7 (do rukou Anny Doubravové), s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze do rukou příslušné osoby“, případně vhozením obálky do schránky Společnosti;
  • telefonicky: +420771139742 (z rozhovoru se pořizuje záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení);
  • e-mailem na adresu doubravova@7usro.cz (s předmětem: Oznámení protiprávního jednání);
  • osobním jednáním: osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem na výše uvedené kontaktní adresy (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal);
  • oznámení může být učiněno rovněž prostřednictvím externího komunikačního systému Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.

Oznámení musí být podáno fyzickou osobou a musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, a informace o možném relevantním protiprávním jednání.

Ochrana oznamovatele

Přijímání a vyřizování oznámení v rámci tohoto systému je technicky i organizačně nastaveno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k odhalení identity oznamovatele. S jeho totožností a s obsahem oznámení má právo seznámit se pouze osoba příslušná k přijímání a vyřizování oznámení, která je vázána mlčenlivostí a je povinna zachovávat důvěrnost obsahu oznámení v průběhu prošetření oznámení i po skončení svého pracovního poměru.

7U s.r.o.